حق بیمه شخص ثالث بیمه ایران

 

 جدول حق بیمه بیمه شخص ثالث بیمه ایران 

جدول شماره یک : خودروهای پراید ، پیکان ، هیلمن ، رنو5 ، رنو21 ، رنو سپند

 1 2  3  4  5  6  7
 خسارت مالی

درصد 

تخفیف

 70/000/000  100/000/000  150/000/000  200/000/000  300/000/000
 خسارت جانی  2/800/000/000  2/800/000/000  2/800/000/000  2/800/000/000  2/800/000/000
حوادث راننده  2/100/000/000  2/100/000/000  2/100/000/000  2/100/000/000  2/100/000/000
             
 حق بیمه پایه  ( ریال ) 0   11/412/300  12/000/900 12/834/750  13/570/500   14/453/400
 حق بیمه با 1 سال تخفیف 10%  10/271/000  10/800/800  11/551/300  12/213/450 13/008/000
  حق بیمه با 2 سال تخفیف 15%  9/700/500  10/200/800 10/909/550 11/534/900  12/285/400 
حق بیمه با 3 سال تخفیف 20% 9/129/900  9/600/700  10/267/800 10/856/400  11/562/700 
 حق بیمه با 4 سال تخفیف 30% 7/988/600  8/400/700 8/984/300  9/499/350  10/117/400 
حق بیمه با 5 سال تخفیف 40% 6/847/400 7/200/600  7/700/850  8/142/300  8/672/100
حق بیمه با 6 سال تخفیف 50% 5/706/150 6/000/450   6/417/400 6/785/250   7/226/700
حق بیمه با 7 سال تخفیف 60% 4/564/900 4/800/300   5/133/900 5/428/200  5/781/300 
حق بیمه با 8 سال تخفیف و بیشتر 70% 3/423/700 3/600/200  3/850/400  4/071/150  4/336/000 
فاقد بیمه نامه  20/412/300 21/000/900 21/834/750 22/570/500 23/453/400

 

 حق بیمه های فوق بر اساس مورد استفاده شخصی محاسبه شده و خودروهای تاکسی و مسافربر شهری و بیابانی مشمول حق بیمه اضافی میگردند

 خودروهایی که سن آنها بیش از 15 سال باشد بابت هرسال مازاد بر 15 سال 2% و حداکثر تا 10% مشمول حق بیمه اضافه میگردند 

 Buy Online

 

 جدول حق بیمه بیمه شخص ثالث بیمه ایران 

جدول شماره دو : خودروهای 4 سیلندر به جز پیکان ، پراید ، هیلمن ، رنو (جدول شماره یک)

1 2 3 4 5 6 7
 خسارت مالی

درصد

تخفیف

70/000/000 100/000/000 150/000/000 200/000/000 300/000/000
 خسارت جانی 2/800/000/000 2/800/000/000 2/800/000/000 2/800/000/000 2/800/000/000
حوادث راننده 2/100/000/000 2/100/000/000 2/100/000/000 2/100/000/000 2/100/000/000
             
حق بیمه پایه  ( ریال ) 0 13/134/500  13/826/400  14/806/600 15/671/600  16/709/500 
حق بیمه با 1 سال تخفیف 10% 11/821/050  12/443/800  13/326/100  14/104/400 15/038/500
 حق بیمه با 2 سال تخفیف 15% 11/164/300  11/752/500 12/585/700   13/320/900 14/203/000 
حق بیمه با 3 سال تخفیف 20% 10/507/600 11/061/100   11/845/400  12/537/300  13/367/500
 حق بیمه با 4 سال تخفیف 30% 9/194/150  9/678/500 10/364/700  10/970/000  11/696/700 
حق بیمه با 5 سال تخفیف 40% 7/880/700 8/295/900   8/884/000  9/403/000  10/025/700
حق بیمه با 6 سال تخفیف 50% 6/567/300  6/913/200  7/403/350 7/835/800   8/354/700
حق بیمه با 7 سال تخفیف 60% 5/253/800  5/530/500  5/922/600 6/268/600  6/683/800 
حق بیمه با 8 سال تخفیف و بیشتر 70% 3/940/350 4/147/900 4/442/000  4/701/500  5/012/800
فاقد بیمه نامه  0 23/714/500 24/406/400 25/386/600 26/251/600 27/289/500

 

 حق بیمه های فوق بر اساس مورد استفاده شخصی محاسبه شده و خودروهای تاکسی و مسافربر شهری و بیابانی مشمول حق بیمه اضافی میگردند

 خودروهایی که سن آنها بیش از 15 سال باشد بابت هرسال مازاد بر 15 سال 2% و حداکثر تا 10% مشمول حق بیمه اضافه میگردند 

 Buy Online

 جدول حق بیمه بیمه شخص ثالث بیمه ایران 

جدول شماره سه :  خودروهای 6 سیلندر و بالاتر

1 2 3 4 5 6 7
 خسارت مالی

درصد

تخفیف

70/000/000 100/000/000 150/000/000 200/000/000 300/000/000
 خسارت جانی 2/800/000/000 2/800/000/000 2/800/000/000 2/800/000/000 2/800/000/000
حوادث راننده 2/100/000/000 2/100/000/000 2/100/000/000 2/100/000/000 2/100/000/000
             
حق بیمه پایه  ( ریال ) 0  14/507/900 15/282/200  16/379/200  17/347/100  18/508/600
 حق بیمه با 1 سال تخفیف 10%  13/057/100 13/754/100  14/741/200  15/612/400  16/657/800
 حق بیمه با 2 سال تخفیف 15% 12/331/700  12/989/900 13/922/300   14/745/100  15/732/300
حق بیمه با 3 سال تخفیف 20%  11/606/300  12/225/800  13/103/300 13/877/600   14/806/800
 حق بیمه با 4 سال تخفیف 30%  10/155/600  10/697/500 11/465/500   12/143/000 12/956/100 
حق بیمه با 5 سال تخفیف 40%  8/704/800 9/169/300   9/827/600  10/408/300 11/105/200 
حق بیمه با 6 سال تخفیف 50%  7/253/950  7/641/100  8/189/600  8/673/600  9/254/300
حق بیمه با 7 سال تخفیف 60%  5/803/100  6/113/000  6/551/700  6/938/900  7/403/500
حق بیمه با 8 سال تخفیف و بیشتر 70%  4/352/300  /4/584/700  4/913/700  5/204/100  5/552/500
فاقد بیمه نامه  0 26/347/900 27/122/200 28/219/200 29/187/100 30/348/600

 

 حق بیمه های فوق بر اساس مورد استفاده شخصی محاسبه شده و خودروهای تاکسی و مسافربر شهری و بیابانی مشمول حق بیمه اضافی میگردند

خودروهایی که سن آنها بیش از 15 سال باشد بابت هرسال مازاد بر 15 سال 2% و حداکثر تا 10% مشمول حق بیمه اضافه میگردند 

 Buy Online

 جدول حق بیمه بیمه شخص ثالث بیمه ایران 

جدول شماره چهار:  بارکش ها با ظرفیت حمل بار حداکثر یک تن مانند وانت پیکان و ...

1 2 3 4 5 6 7
 خسارت مالی

درصد

تخفیف

70/000/000 100/000/000 150/000/000 200/000/000 300/000/000
 خسارت جانی 2/800/000/000 2/800/000/000 2/800/000/000 2/800/000/000 2/800/000/000
حوادث راننده 2/100/000/000 2/100/000/000 2/100/000/000 2/100/000/000 2/100/000/000
             
حق بیمه پایه  ( ریال ) 0 12/894/700  13/503/600 14/366/150   15/127/300  16/040/600
 حق بیمه با 1 سال تخفیف 10%  11/605/300 12/153/200  12/929/600   13/614/500  14/436/500
 حق بیمه با 2 سال تخفیف 15%  10/960/500  11/478/000  12/211/200  12/858/200  13/634/500
حق بیمه با 3 سال تخفیف 20%  10/315/700  10/802/900 11/492/900   12/101/800 12/832/400
 حق بیمه با 4 سال تخفیف 30% 9/026/300  9/452/500 10/056/400  10/589/000  11/228/400
حق بیمه با 5 سال تخفیف 40% 7/736/800   8/102/200  8/619/700  9/076/400 9/624/400 
حق بیمه با 6 سال تخفیف 50% 6/447/350  6/751/700  7/183/100  7/563/600 8/020/250 
حق بیمه با 7 سال تخفیف 60%  5/157/900  5/401/400  5/746/500  6/050/900  6/416/200
حق بیمه با 8 سال تخفیف و بیشتر 70%  3/868/400  4/051/100  4/309/800 4/538/200   4/812/100
فاقد بیمه نامه  0 22/204/700 22/813/600 23/676/150 24/437/300 25/350/600

 خودروهایی که سن آنها بیش از 15 سال باشد بابت هرسال مازاد بر 15 سال 2% و حداکثر تا 10% مشمول حق بیمه اضافه میگردند 

 Buy Online

 جدول حق بیمه بیمه شخص ثالث بیمه ایران 

جدول شماره پنج:  بارکش ها با ظرفیت حمل بار یک تا حداکثر سه تن 

1 2 3 4 5 6 7
 خسارت مالی

درصد

تخفیف

70/000/000 100/000/000 150/000/000 200/000/000 300/000/000
 خسارت جانی 2/800/000/000 2/800/000/000 2/800/000/000 2/800/000/000 2/800/000/000
حوادث راننده 2/100/000/000 2/100/000/000 2/100/000/000 2/100/000/000 2/100/000/000
             
حق بیمه پایه  ( ریال ) 0 14/965/700 15/698/800 16/737/450 17/653/900 18/753/600
 حق بیمه با 1 سال تخفیف 10% 13/469/200 14/128/900 15/063/700 15/888/500 16/878/200
 حق بیمه با 2 سال تخفیف 15%  12/720/800 13/344/000  14/226/800  15/005/800  15/940/400
حق بیمه با 3 سال تخفیف 20% 11/972/500   12/559/100 13/389/900   14/123/200 15/002/800
 حق بیمه با 4 سال تخفیف 30%  10/476/000  10/989/100  11/716/200 12/357/700  13/127/500 
حق بیمه با 5 سال تخفیف 40%  8/979/400  9/419/300  10/042/500 10/592/300   11/252/100
حق بیمه با 6 سال تخفیف 50%  7/482/850 7/849/400 8/368/700  8/826/900  9/376/750
حق بیمه با 7 سال تخفیف 60% 5/986/300  6/279/500  6/695/000 7/061/600 7/501/400
حق بیمه با 8 سال تخفیف و بیشتر 70% 4/489/700  4/709/700 5/021/200  5/296/200 5/626/000
فاقد بیمه نامه  26/175/700 26/908/800 27/947/400 28/863/900 29/963/600

خودروهایی که سن آنها بیش از 15 سال باشد بابت هرسال مازاد بر 15 سال 2% و حداکثر تا 10% مشمول حق بیمه اضافه میگردند 

 Buy Online

 جدول حق بیمه بیمه شخص ثالث بیمه ایران 

جدول شماره شش:  بارکش ها با ظرفیت حمل بار سه تا حداکثر پنج  تن 

 1 2  3  4  5  6  7
 خسارت مالی

درصد 

تخفیف

 70/000/000  100/000/000  150/000/000  200/000/000  300/000/000
 خسارت جانی  2/800/000/000  2/800/000/000  2/800/000/000  2/800/000/000  2/800/000/000
حوادث راننده  2/100/000/000  2/100/000/000  2/100/000/000  2/100/000/000  2/100/000/000
             
 حق بیمه پایه  ( ریال ) 0 18/213/900  19/141/900 20/456/650  21/616/600 23/008/700 
 حق بیمه با 1 سال تخفیف 10% 16/392/500 17/227/800  18/411/000 19/455/000   20/707/800
  حق بیمه با 2 سال تخفیف 15% 15/481/800  16/270/700 17/388/100  18/374/200 19/557/400 
حق بیمه با 3 سال تخفیف 20% 14/571/100 15/313/500   16/365/200 17/293/300  18/407/000
 حق بیمه با 4 سال تخفیف 30% 12/749/800  13/399/300  14/319/700  15/131/700 16/106/100 
حق بیمه با 5 سال تخفیف 40% 10/928/400  11/485/100 12/273/900   12/970/000  13/805/200
حق بیمه با 6 سال تخفیف 50% 9/106/950  9/571/000  10/228/300  10/808/400  11/504/350
حق بیمه با 7 سال تخفیف 60% 7/285/500  7/656/800  8/182/700 8/646/600   9/203/500
حق بیمه با 8 سال تخفیف و بیشتر 70% 5/464/100  5/742/600 6/137/000  6/485/000  6/902/600
فاقد بیمه نامه  32/403/900 33/331/900   34/646/650 35/806/600  37/198/700

خودروهایی که سن آنها بیش از 15 سال باشد بابت هرسال مازاد بر 15 سال 2% و حداکثر تا 10% مشمول حق بیمه اضافه میگردند 

 

 Buy Online

 جدول حق بیمه بیمه شخص ثالث بیمه ایران 

جدول شماره هفت:  بارکش ها با ظرفیت حمل بار پنج تا حداکثر ده  تن 

خسارت مالی

درصد 

تخفیف

 70/000/000  100/000/000  150/000/000  200/000/000  300/000/000
 خسارت جانی  2/800/000/000  2/800/000/000  2/800/000/000  2/800/000/000  2/800/000/000
حوادث راننده  2/100/000/000  2/100/000/000  2/100/000/000  2/100/000/000  2/100/000/000
             
 حق بیمه پایه  ( ریال ) 0  22/563/000  23/752/000 25/436/400  26/922/600 28/706/100
 حق بیمه با 1 سال تخفیف 10% 20/306/700 21/376/700

22/892/700

24/230/300  25/835/400
  حق بیمه با 2 سال تخفیف 15%  19/178/550  20/189/200 21/621/000 22/884/200  24/400/100
حق بیمه با 3 سال تخفیف 20% 18/050/400  19/001/500 20/349/100  21/538/100  22/964/800
 حق بیمه با 4 سال تخفیف 30%  15/794/100  16/626/400 17/805/500 18/845/800  20/094/300
حق بیمه با 5 سال تخفیف 40% 13/537/800  14/251/200 15/261/800 16/153/600  17/223/600
حق بیمه با 6 سال تخفیف 50% 11/281/500 11/876/000 12/718/150 13/461/300 14/353/000
حق بیمه با 7 سال تخفیف 60% 9/025/200 9/500/800  10/174/500 10/769/000  11/482/300
حق بیمه با 8 سال تخفیف و بیشتر 70% 6/768/900  7/125/600 7/630/900  8/076/800 8/611/800
فاقد بیمه نامه   40/743/000 41/932/000 43/616/400  45/102/600 46/886/100

 خودروهایی که سن آنها بیش از 15 سال باشد بابت هرسال مازاد بر 15 سال 2% و حداکثر تا 10% مشمول حق بیمه اضافه میگردند Buy Online

 

 جدول حق بیمه بیمه شخص ثالث بیمه ایران 

جدول شماره هشت:  بارکش ها با ظرفیت حمل بار ده تا بیست تن

  2  3  4  5  6  7
 خسارت مالی

درصد 

تخفیف

 70/000/000  100/000/000  150/000/000  200/000/000  300/000/000
 خسارت جانی  2/800/000/000  2/800/000/000  2/800/000/000  2/800/000/000  2/800/000/000
حوادث راننده  2/100/000/000  2/100/000/000  2/100/000/000  2/100/000/000  2/100/000/000
             
 حق بیمه پایه  ( ریال ) 0 25/805/750 27/189/200  29/149/300 30/878/700 32/953/950
 حق بیمه با 1 سال تخفیف 10% 23/225/200 24/470/400 26/234/400  27/790/900 29/658/600
  حق بیمه با 2 سال تخفیف 15% 21/934/850 23/110/850 24/776/950 26/246/950 28/010/850
حق بیمه با 3 سال تخفیف 20% 20/644/600 21/751/400 23/319/400 24/703/000 26/363/200
 حق بیمه با 4 سال تخفیف 30% 18/064/000 19/032/500  20/404/500  21/615/100 23/067/800
حق بیمه با 5 سال تخفیف 40% 15/483/450  16/313/600  17/489/600 18/527/300  19/772/400
حق بیمه با 6 سال تخفیف 50% 12/902/900 13/594/650  14/574/600  15/439/350 16/477/000
حق بیمه با 7 سال تخفیف 60% 10/322/300 10/875/700  11/659/800  12/351/400  13/181/600
حق بیمه با 8 سال تخفیف و بیشتر 70% 7/741/700 8/156/800 8/744/700 9/263/600  9/886/200
فاقد بیمه نامه  46/960/750  48/344/200 50/304/300  52/033/700 54/108/950

خودروهایی که سن آنها بیش از 15 سال باشد بابت هرسال مازاد بر 15 سال 2% و حداکثر تا 10% مشمول حق بیمه اضافه میگردند  

 Buy Online

 جدول حق بیمه بیمه شخص ثالث بیمه ایران 

جدول شماره نه :  بارکش ها با ظرفیت حمل بار  بیش از بیست تن

  2  3  4  5  6  7
 خسارت مالی

درصد 

تخفیف

 70/000/000  100/000/000  150/000/000  200/000/000  300/000/000
 خسارت جانی  2/800/000/000  2/800/000/000  2/800/000/000  2/800/000/000  2/800/000/000
حوادث راننده  2/100/000/000  2/100/000/000  2/100/000/000  2/100/000/000  2/100/000/000
             
 حق بیمه پایه  ( ریال ) 0 27/184/600 28/650/900 30/728/100 32/560/900 34/760/300
 حق بیمه با 1 سال تخفیف 10% 24/466/200 25/785/800 27/655/200 29/304/900 31/284/300
  حق بیمه با 2 سال تخفیف 15% 23/106/900 24/353/200 26/118/900 27/676/700 29/546/300
حق بیمه با 3 سال تخفیف 20% 21/747/700 22/920/800 24/582/400 26/048/700 27/808/300
 حق بیمه با 4 سال تخفیف 30% 19/029/200 20/055/600 21/509/600 22/792/700 24/332/200
حق بیمه با 5 سال تخفیف 40% 16/310/700 17/190/500 18/436/800 19/536/500 20/856/100
حق بیمه با 6 سال تخفیف 50% 13/592/300 14/325/400 15/364/050 16/280/500 17/380/200
حق بیمه با 7 سال تخفیف 60% 10/873/900 11/460/300 12/291/300 13/024/400 13/904/200
حق بیمه با 8 سال تخفیف و بیشتر 70% 8/155/400 8/595/300 9/218/500 9/768/200 10/428/200
فاقد بیمه نامه    50/613/100 50/613/100 52/690/300 54/523/100 56/722/500

 خودروهایی که سن آنها بیش از 15 سال باشد بابت هرسال مازاد بر 15 سال 2% و حداکثر تا 10% مشمول حق بیمه اضافه میگردند 

 Buy Online

جدول حق بیمه بیمه شخص ثالث بیمه ایران 

جدول شماره ده :  موتور سیکلت ها

1 2 3 4 5 6 7
 خسارت مالی

درصد

تخفیف

70/000/000 100/000/000 150/000/000 200/000/000 300/000/000
 خسارت جانی 2/800/000/000 2/800/000/000 2/800/000/000 2/800/000/000 2/800/000/000
حوادث راننده 2/100/000/000 2/100/000/000 2/100/000/000 2/100/000/000 2/100/000/000
             
حق بیمه پایه  ( ریال ) 0 3/360/400  3/511/300 3/725/000 3/913/400   4/139/700
 حق بیمه با 1 سال تخفیف 10% 3/024/400 3/160/100   3/352/600 3/522/100   3/725/700
 حق بیمه با 2 سال تخفیف 15% 2/856/350  2/984/650  3/166/150  3/326/350 3/518/750 
حق بیمه با 3 سال تخفیف 20% 2/688/400 2/809/100  2/979/900   3/130/800 3/311/800
 حق بیمه با 4 سال تخفیف 30% 2/352/300  2/457/900 2/607/500  2/739/400  2/897/800 
حق بیمه با 5 سال تخفیف 40% 2/016/300 2/106/700   2/244/900  2/348/000 2/483/800 
حق بیمه با 6 سال تخفیف 50% 1/680/200  1/755/700 1/862/500 1/956/800  2/069/800 
حق بیمه با 7 سال تخفیف 60% 1/344/200 1/404/500  1/490/000   1/565/400 1/655/800 
حق بیمه با 8 سال تخفیف و بیشتر 70% 1/008/100 1/053/400 1/117/500  1/174/100  1/241/900 
فاقد بیمه نامه  3/662/300  3/813/100 4/026/800  4/215/300  4/441/600 

 Buy Online

 

پل ارتباطی

تلفن : 44001971-021
 
همراه : 09121481462
فکس : 44057215-021
آدرس : تهران ، غرب تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خيابان آیت الله كاشاني  بين خيابان اباذرومهران پلاك 67 واحد 4

https://logo.samandehi.ir/logo.aspx?id=101949&p=nbpdlymanbpdbsiyshwlbsiy

https://trustseal.enamad.ir/logo.aspx?id=77140&p=VI9m2zQj8xLq5V68

فرم ارتباط با ما