44001971 - 021

سوالات متداول بیمه شخص ثالث

 آیا امکان صدور المثنی برای بیمه شخص ثالث وجود دارد ؟
بله در صورت مفقود شدن یا سرقت بیمه نامه با ارایه مدارک زیر به واحد صدور بیمه نامه می توانید ضمن مسدود نمودن بیمه نامه مفقود شده و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی نسبت به در یافت گواهی یا المثنی بیمه نامه خود اقدام کنید .

مدارک مورد نیاز برای صدور المثنی در بیمه ایران :
1-    در خواست کتبی توسط مالک خودرو 
2-    کپی سند مالکیت خودرو (جهت احراز مالکیت )
3-    گزارش سرقت مدارک (درصورت وجود )

در صورتیکه اعتبار گواهینامه تمام شده باشد آیا شرکت بیمه خسارت پرداخت میکند ؟
اتمام اعتبار گواهینامه از نظر شرکت های بیمه به معنی نداشتن گواهینامه نیست و خسارت پرداخت میشود

 آیا به راننده مست یا فردی که مواد مخدر ویا روانگردان استفاده کرده خسارت پرداخت میشود ؟

ماده15 قانون بیمه شخص ثالث : در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی 
ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ ـ در صورتی‌که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد. 
ت ـ در صورتی‌که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تبصره1ـ در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.

تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث چند درصد است ؟

تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث در آیین نامه جدید هر سال پنج درصد است که پس از چهارده سال به حداکثر مقدار خود یعنی هفتاد درصد میرسد و متوقف میشود . ضمنا با هر تصادف مقداری از تخفیف ها از بین میرود این در حالیست که در گذشته با یک تصادف تمام تخفیف ها ی بیمه شخص ثالث از بین میرفت و این امر موجب میشد بیمه گذاران در خسارت های کوچک تمایلی برای استفاده از بیمه شخص ثالث نداشته باشند و در شرایطی قرار بگیرند که خسارت را شخصا پرداخت کنند تا تمام تخفیف هایی که طی چندین سال جمع آوری کرده بودند از بین نرود اما در شرایط جدید این مشکل برطرف شده است .( توضیحات بیشتر )


آیا در زمان فروش خودرو قدیمی امکان حفظ و انتقال تخفیف های عدم خسارت بیمه شخص ثالث به خودرو دیگر وجود دارد ؟
بله ، به استناد تبصره ماده 6 قانون بیمه شخص ثالث فروشنده خودرو میتواند تخفیف های عدم خسارت بیمه نامه خود را به وسیله نقلیه دیگری از همان نوع ، که متعلق به خود و یا متعلق به همسر و یا والدین و یا فرزندان است  منتقل کند

روش انجام کار :
پس ازفروش و انتقال سند وسیله نقلیه با در دست داشتن اصل بیمه شخص ثالث به واحد صدور بیمه خود مراجعه کنید.
با صدور الحاقی برگشت تخفیف عدم خسارت حق بیمه تخفیف داده شده در زمان صدور بیمه نامه از شما دریافت خواهد شد و ضمن ثبت در سیستم نرم افزاری شرکت بیمه ، روی بیمه نامه شما مهر الحاقی زده میشود .
شما از این تاریخ به بعد یکسال فرصت دارید تا با معرفی یک خودرو که متعلق به خود یا همسر یا والدین یا فرزندانتان باشد از تعداد سالهای تخفیف عدم خسارت استفاده کنید .

آیا میشود تخفیف های عدم خسارت بیمه شخص ثالث را به خودرو اعضای خانواده منتقل کرد ؟
بله به استناد تبصره ماده 6 قانون بیمه شخص ثالث در صورت فروش خودرو میتوان تخفیف های عدم خسارت را به همسر، والدین ویا  فرزندان منتقل کرد .

آیا بیمه شخص ثالث فرانشیز (جبران بخشی از خسارت توسط  مقصرحادثه ) دارد ؟
بله به استناد ماده 14 قانون بیمه شخص ثالث اگر علت اصلی  حادثه یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد مقصر حادثه بار اول 2/5% و بار دوم 5% و بار سوم 10% از خسارت جانی و مالی  را باید بپردازد .

ماده۱۴ـ در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه، ‏علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد، بيمه گر مكلف است خسارت زيان ديده را بدون هيچ شرط و اخذ تضمين پرداخت كند و پس از آن مي تواند به شرح زير براي بازيافت به مسبب حادثه مراجعه كند:
الف ـ در اولين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه نامه: معادل دو و نيم درصد از خسارت هاي بدني و مالي پرداخت شده
ب ـ در دومين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه نامه: معادل پنج درصد(5%) از خسارت هاي بدني و مالي پرداخت شده
پ ـ در سومين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بيمه نامه: معادل ده درصد(10%) از خسارت هاي بدني و مالي پرداخت شده
تبصره ـ مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه ساز به موجب ماده (۷) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۸۹ تعيين مي شود. ( اطلاعات بیشتر )

جریمه تاخیردر بیمه شخص ثالث چیست ؟
از آنجاییکه داشتن بیمه شخص ثالث بر اساس قانون اجباریست لذا برای افرادیکه قانون شکنی کرده و بدون بیمه نامه برای خود و افراد جامعه خطر آفرینی میکنند جریمه  پیش بینی شده .
مبلغ این جریمه حداکثر به اندازه حق بیمه یکسال است ، بدیهی است در صورتیکه تعداد روزهای تاخیر کمتر از یکسال باشد مقدار جریمه به همان نسبت محاسبه میشود به عنوان مثال جریمه شش ماه معادل یک دوم حق بیمه یکسال و جریمه یک ماه معادل یک دوازدهم حق بیمه یکسال خواهد بود . و جریمه خودرویی که شش سال بیمه نبوده به مقدار حق بیمه یکسال خواهد بود .


جریمه های تاخیر در بیمه شخص ثالث در کجا هزینه میشود ؟
جرایم دریافتی از بیمه گذاران توسط شرکت های بیمه بطور کامل به حساب صندوق تامین خسارت های بدنی واریز میشود.

صندوق تامین خسارت های بدنی چیست؟ 
ماده21 قانون بیمه شخص ثالث :  به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌ نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته‌ نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه ، کسری پوشش بیمه‌ نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (22)قانون بیمه شخص ثالث قابل پرداخت نباشد، یا به‌ طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به‌استثنای موارد مصرح در ماده (17)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود. ( اطلاعات بیشتر )

آیا اگر کسی دو یا سه مورد تصادف داشته باشد جریمه میشود ؟
بله براساس مصوبه شماره96232 مورخ 1396/08/06هیات وزیران و به استناد ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث در صورت وقوع حوادت مالی یا جانی در طول مدت بیمه بر اساس جدول زیر از تخفیف های بیمه نامه شخص ثالث کسر میگردد و درصورتیکه خودرو فاقد تخفیف باشد و یا مقدار تخفیف از مقداری که باید کسر گردد کمتر باشد به همان مقدار به حق بیمه پایه اضافه میگردد به عنوان مثال فرض کنید یک پراید ده درصد تخفیف دارد و بر اثر یک حادثه منجر به خسارت مالی یکبار از بیمه نامه خود به عنوان مقصر حادثه استفاده کرده است در چنین شرایطی در زمان تمدید بیمه نامه میبایست بیست واحد از تخفیف ها کسر گردد اما از آنجاییکه تخفیف ده واحد میبباشد لذا ضمن از بین رفتن ده واحد تخفیف ده واحد هم به حق بیمه پایه و معمولی اضافه و از بیمه گذار دریافت خواهد شد . لازم به ذکر است اگر در یک حادثه هم خسارت مالی و هم خسارت جانی اتفاق افتاده باشد مبنای محاسبه خسارت جانی است و دو عدد با هم جمع نمیشوند . (اطلاعات بیشتر )

Sales18

بعد از چهار تصادف و تمام شدن کوپن ها ی بیمه نامه چه باید کرد ؟
استفاده کردن هر چهار کوپن یا برش بیمه نامه به این معنی نیست که اعتبار بیمه شخص ثالث تمام شده است و بیمه گذار در تصادفات بعدی هم میتواند از شرکت بیمه خسارت دریافت کند . لازم به ذکر است فرایند حذف کوپن از بیمه شخص ثالث از ابتدای سال 1396 شروع شده است (توضیح بیشتر)

در تصادف یک کامیون با اتوبوس با فرض مقصر بودن کامیون ،  تمام 40 نفر سرنشینان اتوبوس فوت کرده اند . حال بیمه شخص ثالث به چند نفر خسارت پرداخت خواهد کرد ؟ آیا محدودیتی وجود دارد ؟
دیه فوت تمام سرنشینان اتوبوس بطور کامل پرداخت میشود وپوشش حوادث سرنشینان خودرو محدود به ظرفیت مندرج در کارت وسیله نقلیه است لیکن در رابطه با افراد خارج از وسیله نقلیه هیچ محدودیتی وجود ندارد.

در چه زمان هایی  بخش یا تمام خسارت را باید مقصرحادثه پرداخت کند ؟ استثنائات بیمه شخص ثالث کدامند ؟

ماده14قانون بیمه شخص ثالث : در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:
الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل دو و نیم درصد (5/2%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده
ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل پنج‌درصد(5%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده
پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه‌نامه: معادل ده‌درصد(10%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به موجب ماده (7) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 تعیین می‌شود.

ماده15قانون بیمه شخص ثالث : در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی
ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ ـ در صورتی‌که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
ت ـ در صورتی‌ که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

ماده17 قانون بیمه شخص ثالث :  موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
الف ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن
ب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
پ ـ جریمه یا جزای نقدی
ت ـ اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی
تبصره ـ در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می‌تواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند.

(اطلاعات بیشتر)

تخلفات حادثه ساز کدامند ؟
ماده 14 قانون بیمه شخص ثالث : در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:
الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل دو و نیم درصد (2/5%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده
ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل پنج‌درصد(5%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده
پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه‌نامه: معادل ده‌درصد(10%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به موجب ماده (7) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 تعیین می‌شود.
1    هر گونه حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا ، حرکت برروی یک چرخ و یا هرگونه حرکات آکروباتی در سطح راهها و جاده ها
2    دور زدن در محل ممنوع
3    عبور وسیله نقلیه از پیاده رو
4    نقص سیستم روشنایی وسیله نقلیه در هنگام شب
5    عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع )
6    سبقت غیر مجاز
7    تجاوز از سرعت مجاز
8    عبور از چراغ قرمز راهنمایی
9    عدم رعایت حق تقدم عبور
10    حرکت به طور مارپیچ در راهها
11    تجاوز یا انحراف به سمت چپ معابر
12    عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه و یا عدم توجه به جلو
13    گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع
14    روشن نکردن چراغ هنگام شب و در مواقع لزوم
15    رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی موثر (چراغ ،لاستیک ، فرمان ، برف پاک کن ، زنجیر چرخ )
16    عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از سمعک ،عینک یا تجهیزات خاص
17    مصرف مواد روانگردان یا مشروبات الکلی
(اطلاعات بیشتر)

دامنه جغرافیایی تحت پوشش بیمه شخص ثالث کجاست ؟
دامنه جغرافیایی بیمه شخص ثالث داخل مرزهای ایران است و خودروهایی که قصد خروج از ایران را دارند باید نسبت به خرید کارت سبز یا بیمه شخص ثالث بین المللی اقذام کنند.
ماده20ـ پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

برای رفتن به خارچ از کشور با خودرو شخصی چه بیمه نامه ای باید تهیه کرد ؟
بیمه نامه شخص ثالث بین المللی یا بیمه کارت سبز

بیمه کارت سبز چیست ؟
از آنجاییکه دامنه پوشش بیمه شخص ثالث داخل مرزهای هر کشور میباشد برای افرادی که قصد دارند با خودرو شخصی به کشورهای دیگر سفرکنند یک بیمه شخص ثالث بین المللی یا کارت سبز صادر میشود در واقع کارت سبز یک بیمه نامه بین المللی در زمینه بیمه شخص ثالث است که توسط رانندگانی که به طور موقت قصد عبور و تردد در کشورهای عضو سیستم بیمه کارت سبزرا دارند صادر میشود در حال حاضر تعداد این کشور ها 45 کشور میباشد از جمله  روسیه ، آذربایجان ، ترکیه ، اکراین  وعراق ، تونس ، مراکش ،بلغارستان و بسیاری از کشورهای اروپایی  که در صورت وقوع حادثه یا تصادف خسارت های مالی یا جانی را پرداخت میکند . ( اطلاعات بیشتر )

دانلود بروشور کارت سبز 

زیاندیده تا چه مقدار میتواند از مقصر حادثه مدعی دریافت خسارت مالی باشد ؟
به استناد تبصره سه و چهار ماده هشت قانون بیمه شخص ثالث خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه‌درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.
به عبارت دیگر اگر یک پراید در تصادف با یک پورشه باعث سقوط پورشه به دره و از بین رفتن کامل آن شود وبا فرض اینکه ارزش پورشه یک میلیارد تومان است . مالک پورشه فقط تا 140 میلیون تومان یعنی نصف دیه 280 میلیون تومان یک مرد مسلمان در ماه حرام در سال 96 حق مطالبه خسارت در دادگاه را دارد و الباقی آن را نمی تواند از راننده پراید مطالبه کند .
شاید سوال کنید پس تکلیف چیست ؟ و راننده پورشه الباقی خسارت را از کجا باید بگیرد ؟ جواب اینست که هر کس خودرو گران قیمت سوار میشود باید خودش بیمه بدنه تهیه کند و الباقی خسارت را از بیمه بدنه بگیرد هر چند این موضوع خلاف قاعده لاضرر فقه اسلام است لیکن قانون گذاران برای حمایت از اقشار ضعیفتر جامعه و کاهش آسیب های ناشی از فاصله شدید طبقاتی اقدام به وضع این قانون کرده است

( اطلاعات بیشتر )

آیا در صورت تغییر شرکت بیمه تخفیف های بیمه شخص ثالث از بین میرود ؟
خیر، انتخاب شرکت بیمه معتبر و خوش نام حق مسلم هر بیمه گذاری است بنابراین در زمان تمدید بیمه شخص ثالث می توان با حفظ کلیه تخفیف ها شرکت بیمه را تغییر داد .

مبنای محاسبه حق بیمه در بیمه شخص ثالث چیست ؟
به استناد تصویب نامه کمیسیون اصل 138 قانون اساسی  خودروهای سواری به سه گروه
کمتر از چهار سیلندر - چهار سیلندر -  بیشتر از چهار سیلندر
تقسیم شده اند و به خودروههای پیکان و پراید و رنوسپند 5% تخفیف داده شده است
خودورهای مسافر بر درون شهری 10% و مسافربر برون شهری 20% حق بیمه بیشتر باید بپردازند
خودروهایی که ظرفیت مسافرگیری آنها بیش از شش نفر باشد مانند ون ، استیشن و مینی بوس و اتوبوس بر مبنای ظرفیت مسافر طبقه بندی شده اند
خودروهای بارکش نیز بر اساس ظرفیت بار به شرح زیر :
تا یک تن - یک تا سه تن - سه تا پنج تن - پنج تا ده تن  - ده تا بیست تن - بالای بیست تن
البته نوع کاربری و سن خودرو هم در محاسبات نقش دارند

آیا افت قیمت یا کاهش ارزش خودرو پس از وقوع حادثه را شرکت های بیمه پرداخت میکنند ؟

خیر خسارت ناشی از افت قیمت خودرو زیاندیده از محل بیمه شخص ثالث قابل جبران نیست . به استناد ماده 39 قانون بیمه شخص ثالث شرکت بیمه متعهد به پرداخت هزینه های تعمیر خودرو بصورت نقد یا تعمیر در تعمیرگاههای مجاز یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیاندیده می باشد خواهد بود و تعهدی راجع به افت قیمت در قانون پیش بینی نشده است .
ماده۳۹ قانون بیمه شخص ثالث : در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان ديده و شركت بيمه مربوط صورت مي گيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است در صورت تقاضاي زيان ديده، وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان ديده باشد تعمير نموده و هزينه هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه نامه مذكور پرداخت كند.

تبصره ـ در صورتي كه اختلاف از طريق مذكور حل و فصل نشود، موضوع به يك ارزياب خسارت (داراي مجوز ارزيابي خسارت از بيمه مركزي) به انتخاب و هزينه زيان ديده ارجاع مي شود. هريك از طرفين ظرف مدت بيست روز از تاريخ اعلام نظر كتبي ارزياب مي توانند در مرجع صالح، اقامه دعوي كنند. در صورت عدم طرح دعوي توسط طرفين در مهلت مقرر نظر ارزياب خسارت، قطعي و لازم الاجراء است. هزينه ارزيابي خسارت براساس تعرفه اي است كه در ابتداي هر سال توسط بيمه مركزي پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد. بيمه مركزي موظف است در صدور مجوز ارزيابي خسارت به گونه اي عمل كند كه در تمام شهرستان ها متناسب با نياز آن شهرستان، ارزياب خسارت وجود داشته باشد.

در صورتیکه راننده مقصر حادثه گواهینامه نداشته باشد آیا شرکت بیمه خسارت را پرداخت میکند ؟

خیر ، در صورتیکه راننده مسبب حادثه گواهینامه نداشته باشد شرکت بیمه طبق ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث هر چند خسارت زیاندیده را پرداخت میکند اما پس از آن با مراجعه به مقصر خسارت را از ایشان پس میگیرد .

آیا شرکت های بیمه خسارت های ناشی از حرکت با دنده عقب را پرداخت میکنند ؟

بله ، از آنجاییکه بر اساس قانون تعریف حادثه عبارت است از :
هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط،
واژگونی، آتشسوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه
در نتیجه خسارت های ناشی از حرکت با دنده عقب هم در تعهد شرکت بیمه است  اما در بسیاری از مواقع برای اثبات حادثه می بایست گزارش پلیس وجود داشته باشد .

چه مدارکی طبق قانون باید همراه راننده باشد ؟
ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی : رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و براي خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را بـه همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مـأموران راهنمـایی و راننـدگی آن را ارائـه نماینـد . مأموران در صورتی مدارك رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلـف از سـوي راننـده بوده یا تحت تعقیب ق ضائی یا انتظامی باشد. در صورتی که هـیچ یـک از مـدارك فـوق بـه همراه راننده نباشد مأموران راهنمایی و رانندگی می توانند تا زمان ارائه مدارك، خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارك فوق یا شناسنامه یا کارت شناسـایی معتبـر به همراه راننده باشد مأموران مذکور موظفند با أخذ مـدرك مـذکور و ارائـه رسـید بـدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارائه سایر مدارك و استرداد مدرك أخذ شده نمایند . چنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگري باشد بنا به تقاضـاي وي راهنمـایی و راننـدگی مکلـف است پس از وصول مدارك لازم نسبت به ارسال مدرك أخذشد ه به راهنمایی و راننـدگی محل موردنظر وي توسط پست رسمی و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نماید .

اگر در زمان مسافرکشی با خودرو شخصی در تصادف مسافر فوت نماید آیا شرکت بیمه خسارت را پرداخت میکند  ؟
از آنجاییکه احتمال وقوع حادثه و ریسک خودرویی که مسافر کشی میکند از خودرو شخصی بیشتر است در نتیجه حق بیمه خودرویی که مسافرکشی میکند هم گرانتر از خودرو مشابه با کاربری شخصی است حال اگر در زمان خرید بیمه نامه نوع کاربری از طرف بیمه گذار شخصی اعلام شود و بیمه نامه بر اساس کاربری شخصی محاسبه و صادر گردد در صورت وقوع حادثه و فوت مسافر با اعمال قاعده نسبی از سوی شرکت بیمه بخشی از خسارت به عهده بیمه گذار خواهد بود . توضیح اینکه برای محاسبه قاعده نسبی حق بیمه ، حق بیمه دریافت شده با کابری شخصی تقسیم بر حق بیمه با کاربری مسافرکش میشود به عنوان مثال اگر حق بیمه شخصی 80 واحد و حق بیمه مسافربر 100 واحد باشد با این فرمول 80% خسارت پرداخت و 20% الباقی از راننده مسبب حادثه دریافت خواهد شد .

در زمان خرید خودرو کارکرده  آیا باید نام و پلاک جدید را در بیمه نامه موجود تغییر داد ؟
بله جهت تغییر شماره پلاک مندرج در بیمه نامه و تغییر نام بیمه گذار و تملک بیمه نامه بهتر است با مراجعه به واحد صدور و ارایه کارت یا سند جدید با صدور الحاقیه این تغییرات انجام شود هر چند که عدم انجام این تغییرات خللی در اعتبار بیمه نامه ایجاد نخواهد کرد.

منظور از متناسب بودن گواهینامه راننده با خودرو چیست ؟
گواهینامه رانندگی در واقع مجوز پلیس به راننده جهت رانندگی با رعایت شرایط مندرج در گواهینامه است به عنوان مثال کسی که گواهینامه پایه دو دارد نمیتواند با خودروهای سنگین یا اتوبوس  رانندگی کند و در صورت رانندگی و وقوع حادثه در حکم نداشتن گواهینامه با وی رفتار میشود .

در صورت اتصال یدک به خودرو و وقوع حادثه آیا شرکت بیمه خسارت را پرداخت میکند ؟
در صورتیکه وجود یدک به اطلاع شرکت بیمه رسانیده شده باشد و حق بیمه اضافی بابت این موضوع دریافت شده باشد خسارت های ناشی از یدک در تعهد بیمه گر است در غیر اینصورت خسارت بر اساس قاعده نسبی حق بیمه پرداخت میگردد

چه کسی وظیفه دارد خودرو را بیمه کند ؟
تبصره1ماده 2 قانون بیمه شخص ثالث :  دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

اگر خودرو بدون بیمه شخص ثالث را در اختیار کسی قراردهیم چه مجازاتی در انتظارمان خواهد بود ؟
تبصره پ ماده 4 قانون بیمه شخص ثالث :  در صورتی‌که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی‌که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست‌درصد(20%) و در صورتی‌که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده‌درصد(10%) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می‌شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه، صددرصد(100%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

منظور از خسارت متناظر وارد به گران ترین خودروی متعارف چیست ؟

تبصره 3 ماده 8 قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395  : خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارد به گرانترین خودرو متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود 

تبصره4 ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث : منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه‌درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.در سال 1396 این عدد معادل  140 میلیون تومان است 

به زبان ساده تر حداکثر خسارتی که مالک یک خودرو گران قیمت در تصادفات میتواند از مقصر حادثه بابت خسارت وارده مطالبه نماید 140/000/000 تومان در سال 1396 است حتی اگر خسارتی که به خودروی وی وارد شده بیش از این عدد باشد   توضیح بیشتر 
اگر دریک تصادف مصدوم به بیش از یک دیه محکوم شود آیا شرکت بیمه تمام دیه ها را پرداخت میکند ؟
تبصره ماده 9 قانون بیمه شخص ثالث : ـ در صورتی‌که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

آیا قرار دادن شرط وشروط در بیمه شخص ثالث توسط شرکت های بیمه مجاز است ؟
ماده11 قانون بیمه شخص ثالث : درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه‌ای بلااثر است.

در صورتیکه  بیش از ظرفیت خودرو مسافر سوار کنیم در زمان وقوع حادثه و فوت سرنشینان شرکت های بیمه خسارت را پرداخت میکنند؟
تعهد شرکت بیمه در خصوص افراد داخل خودرو مقصر حادثه  برابر با حاصلضرب ظرفیت خودرودر سقف تعهد بدنی هر نفر طبق بیمه نامه است  حال اگر تعداد افرادی که داخل خودرو مقصر حادثه آسیب دیده اند بیش از آن باشد مجموع تعهد بیمه گر بین آنها تقسیم و کسری آن توسط صندوق تامین خسارت های بدنی جبران میشود که بدیهی است صندوق خسارت پرداخت شده را از راننده مقصر باز پس خواهد گرفت .
ماده12 قانون بیمه شخص ثالث :  تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (9) و ماده (13) این قانون است.
در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.
میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود.

آیا کودکان و جنین داخل شکم مادر هم جزو تعداد سرنشینان خودرو محاسبه میشوند ؟
کودکان زیر دو سال و جنین داخل شکم مادر به ظرفیت مجاز خودرو اضافه میشوند

در صورتیکه سارق پس از سرقت با خودرو مسروقه تصادف کند آیا شرکت بیمه خسارت را پرداخت میکند ؟

در صورتیکه راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد و با آن وسیله تصادف کند شرکت بیمه خسارت زیاندیده را پرداخت میکند اما از راننده خسارت پرداخت شده را پس میگیرد (ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث )

در حین آموزش رانندگی در مراکز مجاز آموزش رانندگی اگر تصادفی رخ دهد آیا خسارت قابل پرداخت است ؟
بله ،  در صورتی‌که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهدخسارت پرداخت میشود وضمنا خسارت پرداخت‌شده به‌ وسیله شرکت بیمه از آموزش‌گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون‌گیرنده، راننده محسوب می‌شود.(تبصره 3 ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث )

آیا به جنین داخل رحم یک زن حامله دیه پرداخت میشود ؟
بله بر اساس ماده 716 قانون مجازات اسلامی دیه جنین به شرح زیر است

۱- نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دو‌صدم دیه کامل

۲- علقه که در آن جنین به‌صورت خون بسته در می‌آید، چهار‌صدم دیه کامل

۳- مضغه که در آن جنین به‌صورت توده گوشتی در می‌آید، شش‌صدم دیه کامل

۴- عظام که در آن جنین به‌صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت‌صدم دیه کامل

۵- جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک‌دهم دیه کامل

۶- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است، اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه‌چهارم دیه کامل

 

دیه افراد دو جنسه چگونه محاسبه میشود ؟
بر اساس ماده 551 قانون مجازات اسلامی دیه افراد دو جنسه ای که بیشتر تمایل و نشانه های مردانه دارند بر اساس دیه مرد و افرادی که تمایل و نشانه های بیشتری به جنس زن دارند بر اساس دیه زن و دیه خنثی مشکل یا کسانیکه قابل تشخیص نباشند نصف دیه مرد بعلاوه نصف دیه زن . هر چند که در بیمه شخص ثالث دیه زن و مرد برابر پرداخت میشود

در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه تکلیف پرداخت خسارت چیست ؟
ماده22 قانون بیمه شخص ثالث :  در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای‌عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به‌وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه‌نامه‌های موضوع این قانون به عهده بیمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامی زیان‌دیدگان به بیمه‌گر مراجعه می‌کند.
تبصره1ـ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی‌های بیمه‌گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.
تبصره2ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی ‌که برعهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده (44) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/3/1350 خواهد بود.

صندوق تامین خسارت های بدنی چیست؟
ماده21 قانون بیمه شخص ثالث : به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (22) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به‌استثنای موارد مصرح در ماده (17)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود. ( اطلاعات بیشتر )

منابع درآمدی صندوق تامین خسارت های بدنی کدامند ؟
ماده24ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
الف ـ هشت‌درصد(8%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره (3) ماده (18) قانون بیمه شخص ثالث
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک‌سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع قانون بیمه شخص ثالث خودداری کنند وصول می‌شود.
میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی‌صندوق می‌رسد.
پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان مطابق مقررات قانون  بیمه شخص ثالث حسب مورد دریافت می‌کند.
ت ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (27) قانون بیمه شخص ثالث
ث ـ بیست‌درصد(20%) از جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
ج ـ بیست‌درصد(20%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی
چ ـ جریمه‌های موضوع بند (پ) ماده (4)، ماده (44) و بند (ت) ماده (57)  قانون بیمه شخص ثالث
ح ـ کمکهای اعطائی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی

مهلت پرداخت خسارت های جانی توسط شرکت های بیمه چند روز است ؟
ماده31 قانون بیمه شخص ثالث :  بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

مجازات قانونی صحنه سازی سوری تصادف ، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی و ... چیست ؟
ماده61 قانون بیمه شخص ثالث : هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می‌باشد.

مراکز مجاز فروش بیمه نامه کدامند ؟
شرکت های بیمه که مجوز فعالیت خود را از بیمه مرکزی گرفته باشند و نمایندگان رسمی آنها
ماده60 ـ فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می‌باشد.

آیا صدور بیمه شخص ثالث قسطی امکان پذیر است ؟

بله برای بیمه گذاران خوش حساب و معتبر با ارایه چک امکان صدور بیمه شخص ثالث بصورت اقساط وجود دارد برای اشخاص حقیقی پنجاه درصد نقد و الباقی حداکثر در سه قسط ماهیانه و متوالی و برای اشخاص حقوقی و شرکت ها منوط به اینکه شرکت متعهد به پرداخت حق بیمه گردد امکان صدور بیمه نامه برای کارکنان و خانواده درجه یک ایشان با پرداخت 25% نقد و الباقی در شش قسط وجود دارد 

دو سال پیش با یک عابر تصادف کردم وحالا حکم دادگاه صادر شده و میبایست دیه پرداخت کنم ، از آنجاییکه بیمه نامه را تمدید کرده ام خسارت از کدام بیمه نامه پرداخت میشود ؟ بیمه نامه قبلی یا بیمه نامه فعلی ؟ 

خسارت از محل بیمه نامه ای پرداخت خواهد شد که در زمان حادثه معتبر بوده است لذا بیمه گذار میبایست یک برگ از کوپن بیمه نامه قبلی خود را برای تشکیل پرونده نزد شرکت بیمه داشته باشد حال اگر با ارایه تمام کوپن ها تخفیف عدم خسارت روی بیمه نامه جدید دریافت کرده است با مراجعه به واحد صدور بیمه نامه ، الحاقی برگشت تخفیف عدم خسارت صادر شده و تخفیف های ارایه شده برگشت داده میشود تا یک کوپن یا برش از بیمه نامه قبلی به ایشان تحویل داده شود 

تفاوت دو واژه تصادف و تصادم چیست ؟

تصادف در لغت به معنای روبرو شدن دو چیز و یا دو نفر بدون قصد قبلی است واز ریشه صَدَفَ بوده که به باب تفاعل رفته است و تصادم از مصدر صَدَم گرفته شده که به باب تفاعل رفته و به معنی برخورد سخت وشدید و کوفتن سخت دو چیز با یکدیگر است به عبارتی شاخ به شاخ شدن . فرق تصادف با تصادم در این است که لزوما هر تصادفی کوفتن و خورد شدن نیست بلکه همینکه شما در خیابان با دوست خود برخورد کردید میتوانید بگویید تصادفا اورا دیدم ولی تصادم باید همراه با کوفتن شدید باشد .

اگر مسافری پشت وانت یا نیسان یا کامیون یا به طور کلی در محلی که برای حمل مسافر طراحی نشده سوار شود و در تصادف فوت کند آیا بیمه خسارت میدهد ؟

خیر ، در چنین شرایطی از آنجاییکه خودرو مخصوص حمل بار می باشد نه مسافر بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه (ابلاغ موارد خارج از تعهد شرکت های بیمه - تبصره 2 ماده 21 قانون بیمه شخص ثالث مورخ 9 اردیبهشت 1397 ) دیه شخص مصدوم یا متوفی از محل بیمه شخص ثالث و توسط شرکت بیمه گر قابل پرداخت نیست لیکن خسارت توسط صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت و سپس از راننده متخلف بصورت اقساط دریافت خواهد شد . اما اگر فردی که در بالای خودرو بارکش نه به عنوان مسافر بلکه جهت بارگیری و باراندازی مشغول کار است و در حین انجام کار و در زمان توقف خودرو دچار حادثه گردد به عنوان مثال سقوط کند بیمه شخص ثالث خسارت وارده را پرداخت میکند حتی اگر شخص حادثه دیده راننده وسیله نقلیه باشد .

چطور میتونم سوابق بیمه شخص ثالث ماشینمو ببینم ؟

اطلاعات تمام بیمه نامه هایی که توسط همه شرکت های بیمه فعال در سراسر کشور صادر میشود به بیمه مرکزی ارسال میگردد و در بانک اطلاعاتی بیمه مرکزی قرار میگیرد . افراد برای اطمینان از اصالت بیمه شخص ثالث و مشاهده سوابق سال های گذشته میتوانند به سامانه استعلام بیمه مرکزی به آدرس زیر مراجعه نمایند 

سامانه استعلام بیمه شخص ثالث بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

چطور میتونم از اصالت بیمه شخص ثالث خودم مطمئن بشم ؟

با مراجعه به سامانه استعلام سایت بیمه مرکزی به آدرس زیر از اصالت بیمه شخص ثالث خود مطمئن شوید 

سامانه استعلام اصالت بیمه شخص ثالث 

جواد قبادی - کارشناس مدیریت بیمه 

جدول حق بیمه بیمه شخص ثالث بیمه ایران

 

 

فایل های پیوست شده:
فایلحجم فایل
Pdfبروشور کارت سبز1828 kB

چناچه سوالی در مورد بیمه دارید که در سوالات متداول طرح نشده است.لطفا از طریق فرم زیر با ما در میان بگذارید.

نام و نام خانوادگی
Invalid Input

ایمیل(*)
Invalid Input

موبایل(*)
Invalid Input

انتخاب مجموعه(*)
Invalid Input

پرسش خود را وارد نمایید(*)
Invalid Input

پل ارتباطی

تلفن : 44001971-021
 
همراه : 09121481462
فکس : 44057215-021
آدرس : تهران ، غرب تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خيابان آیت الله كاشاني  بين خيابان اباذرومهران پلاك 67 واحد 4

https://logo.samandehi.ir/logo.aspx?id=101949&p=nbpdlymanbpdbsiyshwlbsiy

فرم ارتباط با ما