بیمه سرا نمایندگی بیمه ایران
021-44001971
بیمه سرا نمایندگی بیمه ایران

ابطال دستورالعمل نحوه پرداخت خسارت خودروهای غير متعارف

امتیاز کاربران

Rating StarRating StarRating StarRating StarRating Star
 

Bimehsara Com Luxury

تردد خودروهای لوکس  و گران قيمت در خيابان های کشور در سال های اخير علاوه بر اينکه نشانه هايی از پيشرفت و افزايش رفاه جامعه بوده است موجبات نگرانی و ترس رانندگان نیز شده است چرا که گاهی ارزش  هرکدام از اين خودروهای لوکس از سرمايه کل زندگی بسياری از افراد جامعه بيشتر است و در صورت وقوع يک تصادف با چنين خودروهايی جبران خسارت احتمالی بسيار سخت و حتی برای بعضی از افراد غير ممکن خواهد بود . لذا اين دغدغه باعث شد تا نمايندگان مجلس شورای اسلامی در قانون جديد بيمه شخص ثالث با هدف حمايت از افراد کم برخوردار  جامعه خودروها را به دو گروه خودروهای متعارف و غير متعارف تقسيم بندی  کنند .

تعريف خودروی متعارف و غير متعارف 

در تبصره 4 ماده 8 قانون بيمه شخص ثالث آمده است "منظور از خودرو متعارف خودرويی است که قيمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص ميشود باشد." به عبارت ديگر خودروهايی که ارزش آنها بيشتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی (ديه ماههای حرام ) باشد  خودرو غير متعارف محسوب ميشوند . با اين تعريف هر خودرويی که ارزش آن در سال 1399 بيشتر از 220 ميليون تومان باشد غير متعارف محسوب خواهد شد .

تعيين سقف پرداخت خسارت مالی به خودروهای غير متعارف 

در تبصره 3 ماده 8 قانون جديد بيمه شخص ثالث سقف پرداخت خسارت مالی به خودروهای لوکس مشخص شده است در اين تبصره آمده است:

"خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا ميزان خسارت متناظر وارد به گرانترين خودرو متعارف از طريق بيمه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود."

به عبارت ديگر چنانچه به عنوان مثال يک پرايد در تصادف با يک بنز  که يک ميليارد تومان ارزش دارد باعث آتش سوزی و از بين رفتن کامل بنز شود با فرض مقصر شناخته شدن پرايد حداکثر خسارتی که مالک بنز از مقصر حادثه يعنی راننده پرايد ميتواند قانونا" مطالبه نمايد 220 ميليون تومان خواهد بود و راننده پرايد نسبت به الباقی خسارت (780 ميليون تومان) هيچ تعهدی نخواهد داشت .

فرمول محاسبه خسارت بيمه مرکزی که توسط ديوان عدالت ابطال شد 

تقريبا بعد از يکسال از تصويب قانون بيمه شخص ثالث  دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بيمه اجباری توسط شورای عالی بيمه تصويب و جهت اجرا به شرکت های بيمه ابلاغ شد . در ماده 2 اين دستورالعمل نحوه پرداخت خسارت به خودروهای غير متعارف به شرح  زير مشخص شده بود :
ماده 2 : بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه موظف است ميزان تعهد مسبب حادثه را بر اساس فرمول زير محاسبه و تا سقف تعهدات مالی بيمه نامه شخص ثالث (شامل تعهدات قانونی و مازاد مالی) نسبت به پرداخت خسارت خودرو نامتعارف زيان ديده اقدام نمايد

Bimehsara Com Formoul

بر اساس فرمول فوق چنانچه يک پرايد به عنوان مقصر با يک سواری بنز با ارزش يک ميليارد تومان تصادف ميکرد و با فرض اينکه مقدار خسارت وارده به بنز 5 ميليون تومان بود حداکثر خسارتی که راننده پرايد و يا بيمه شخص ثالث ايشان به مالک بنز پرداخت میکرد 1/100/000 تومان بود و الباقی خسارت يعنی 3/900/000 تومان به عهده مالک بنز بود .
زيان مالک بنز ناشی از يک تصادف کوچک در حالی اتفاق می افتاد  که راننده پرايد دارای بيمه نامه شخص ثالث تا سقف 9 ميليون تومان بود . و حداقل انتظار اين بود که مالک بنز بتواند خسارت 5 ميليون خود را از محل بيمه شخص ثالث راننده پرايد که تا سقف  9 ميليون تومان اعتبار داشت دريافت کند اما با اعمال فرمول بيمه مرکزی و نسبت گيری دريافت خسارت کامل برای مالک بنز امکان پذير نبود .
اين فرمول ناشی از تفسير بيمه مرکزي از تبصره 3 و 4 ماده 8 قانون بيمه شخص ثالث بود . اما آقای پرويز فرج تبار با شکايت به ديوان عدالت اداری خواستار ابطال دستورالعمل بيمه مرکزی شد ايشان در دادنامه خود نحوه نسبت گيری در فرمول فوق را مغاير مواد 328 تا 335 قانون مدنی و همچنين موادی از قانون بيمه و قانون شخص ثالث اعلام کردند .هر چند بيمه مرکزی پاسخ بسيار جامعی به ايرادات وارد شده به دستورالعمل صادره ارائه کرد اما نهايتا هيات عمومی ديوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع در تاريخ 1398/02/31 حکم به ابطال بند 2 از ماده يک و ماده 2 دستورالعمل بيمه مرکزی از تاريخ تصويب داد . 
با صدور اين حکم انتظار میرفت که خسارت های وارده به خودروهای غير متعارف در سال 1398 تاسقف 180 ميليون تومان (نصف ديه ماههاي حرام ) یا در سال 1399 تا سقف 220 میلیون تومان به طور کامل و بدون اعمال فرمول  و نسبت گيری توسط مقصر حادثه پرداخت شود اما اینگونه نشد .

اصلاح و ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه محاسبه و پرداخت خسارت خودروهای غیر متعارف

شورای عالی بیمه در جلسه مورخه 1398/06/13 دستورالعمل نحوه تعیین خسارت خودروهای غیر متعارف را که قبلا بخش هایی از آن توسط دیوان عدالت اداری باطل شده بود پس از اصلاح تصویب و به شرکت های بیمه ابلاغ کرد . با حذف فرمول نسبت گیری محاسبه و پرداخت خسارت خودروهای غیر متعارف در مصوبه جدید مقرر گردیده است که خسارت های خودروهای غیر متعارف صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف محاسبه و پرداخت گردد.
به عنوان مثال اگر در تصادف یک پراید با یک BMW530  با فرض مقصر شناخته شدن پراید چراغ عقب BMW شکسته شده باشد مقدار خسارتی که راننده پراید و یا بیمه گر بیمه شخص ثالث پراید به مالک BMW پرداخت خواهد کرد  با فرض اینکه ارزش چراغ عقب MBW530 در بازار  60/000/000 ریال باشد به شرح زیر است :

درزمان نگارش این متن دنا پلاس در بازار حدود 220  میلیون تومان ارزش دارد بنابراین میتواند شاخص و مبنای مناسبی  برای گرانترین خودروی متعارف در سال 99  باشد ، بنابراین با فرض اینکه ارزش چراغ عقب دنا پلاس 5/000/000 باشد ، مقدار خسارت قابل پرداخت به مالک BMW فقط 5/000/000 ریال خواهد بود و الباقی خسارت از مالک پراید قابل مطالبه و وصول نخواهد بود .
طبق تبصره 1 ماده 2 دستورالعمل جدید در مواردی که قطعات انواع گران ترین خودروهای متعارف اختلاف قیمت داشته باشند ، گران ترین آنها ملاک عمل خواهد بود به عبارت دیگرچنانچه در مثال فوق ارزش چراغ عقب دنا پلاس در بازار بین 4/000/000 ریال تا 5/000/000 ریال متغیر باشد می بایست گران ترین چراغ یا همان 5/000/000 ریال ملاک محاسبه قرار گیرد .

طبق تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل جدید در موادری که خودروی نامتعارف یا لوکس دارای قطعاتی باشد که نمونه یا مشابه آن در خوردوی متعارف وجود نداشته باشد آنگاه قیمت قطعه مشابه به آن در گران ترین خودروی متعارف ملاک محاسبه ارزیابان خسارت قرار خواهد گرفت .

 

لایحه اصلاح ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث توسط دولت تقدیم مجلس شد 

پس از گذشت بیش از 4 سال از تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث در مرداد ماه سال 99 با تصویب و ارائه لایحه اصلاح ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث توسط دولت به مجلس انتظار میرود یکی از مواد چالش برانگیز قانون بیمه شخص ثالث اصلاح گردد .در لایحه پیشنهادی دولت آمده است که چنانچه مقصر حادثه دارای بیمه شخص ثالث باشد شرکت بیمه مکلف است تا سقف تعهد مالی مندرج در بیمه نامه خسارت مالی وارده به زیاندیده را بدون در نظر گرفتن قانون خودروی غیر متعارف پرداخت نماید . با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی مالکان خودروهای غیر متعارف می توانند امیدوار باشند حداقل تا سقف بیمه شخص ثالث مقصر حادثه خسارت وارده به آنها بدون در نظر گرفتن قانون خودروهای غیر متعارف جبران گردد . به طور خلاصه پس از تصویب لایحه دولت در مجلس شرایط به شرح زیر تغییر خواهد کرد :

1- حداکثر تعهد مقصر حادثه در خسارت های مالی همچنان نصف دیه خواهد بود (این عدد در سال 99 معادل 220 میلیون تومان است )
2- اگر مقصر حادثه بیمه شخص ثالث نداشته باشد همچون گذشته قانون خودروهای غیر متعارف اجرا خواهد شد .
3- اگر مقصر حادثه بیمه شخص ثالث داشته باشد ، شرکت بیمه مکلف است بدون در نظر گرفتن قانون خودروهای غیر متعارف حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه خسارت زیاندیده را جبران کند .

Www Bimehsara Com 56890
لایحه اصلاح ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث توسط دولت تقدیم مجلس شد

 

نظرات (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

نظر خود را اضافه کنید.

  1. Posting comment as a guest.
Rate this post:
0 کاراکتر
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location

فرم ارتباط با ما

Call Now Button