حق بیمه شخص ثالث بیمه ایران

جدول حق بیمه شخص ثالث بیمه ایران در سال 1402 برای خودروهای انواع پراید ، پیکان ، هیلمن، رنو 5 ، رنو 21 ، رنو سپند

 

 


 

جدول حق بیمه شخص ثالث بیمه ایران در سال 1402 برای خودروهای چهار سیلندر (به غیر از خودروهای جدول شماره 1 )

جدول حق بیمه بیمه شخص ثالث خودروهای سواری 4سیلندر در سال 1402

 

 


 جدول حق بیمه شخص ثالث بیمه ایران در سال 1402 برای خودروهای شش سیلندر و بیش از شش سیلندر

  جدول حق بیمه شخص ثالث خودروهای شش سیلندر در سال 1402

 


 جدول حق بیمه شخص ثالث بیمه ایران در سال 1402 برای خودروهای بارکش با ظرفیت حمل بار کمتر از یک تن

جدول حق بیمه بیمه شخص ثالث خودروهای بارکش با ظرفیت کمتر از یک تن در سال 1402


جدول حق بیمه شخص ثالث بیمه ایران در سال 1402 برای خودروهای بارکش با ظرفیت حمل بار بین یک تا سه تن

جدول حق بیمه بیمه شخص ثالث خودروهای بارکش با ظرفیت بین یک تا سه تن در سال 1402 


جدول حق بیمه شخص ثالث بیمه ایران در سال 1402 برای خودروهای بارکش با ظرفیت حمل بار بین سه تا پنج تن

 

جدول حق بیمه شخص ثالث خودروهای بارکش با ظرفیت 3 تا 5 تن در سال 1401


جدول حق بیمه شخص ثالث بیمه ایران در سال 1402 برای خودروهای بارکش با ظرفیت حمل بار بین پنج تا ده تن

 جدول حق بیمه شخص ثالث خودروهای بارکش با ظرفیت 5 تا 10در سال 1401


 جدول حق بیمه شخص ثالث بیمه ایران در سال 1402 برای خودروهای بارکش با ظرفیت حمل بار بین ده تا بیست تن

جدول حق بیمه شخص ثالث خودروهای بارکش با ظرفیت 10 تا 20  در سال 1401


جدول حق بیمه شخص ثالث بیمه ایران در سال 1402 برای خودروهای بارکش با ظرفیت حمل بار بیش از بیست تن

جدول حق بیمه شخص ثالث خودروهای بارکش با ظرفیت حمل بار بیش از 20 تن در سال 1401


جدول حق بیمه شخص ثالث بیمه ایران در سال 1402 برای موتورسیکلت 

جدول حق بیمه شخص ثالث موتورسیکلت در سال 1401


جدول حق بیمه شخص ثالث بیمه ایران در سال 1402 برای اتوبوس با ظرفیت 27 نفر و بیشتر

جدول حق بیمه شخص ثالث اتوبوس در سال 1401


چاپ