حق بیمه شخص ثالث بیمه ایران

جدول حق بیمه شخص ثالث بیمه ایران در سال 1401 برای خودروهای انواع پراید ، پیکان ، هیلمن، رنو 5 ، رنو 21 ، رنو سپند

جدول حق بیمه شخص ثالث پراید در سال 1401 


 

جدول حق بیمه شخص ثالث بیمه ایران در سال 1401 برای خودروهای چهار سیلندر (به غیر از خودروهای جدول شماره 1 )

جدول حق بیمه شخص ثالث خودروهای چهار سیلندر در سال 1401

 

 


 جدول حق بیمه شخص ثالث بیمه ایران در سال 1401 برای خودروهای شش سیلندر و بیش از شش سیلندر

  جدول حق بیمه شخص خودروهای شش سیلندر در سال 1401

 


 جدول حق بیمه شخص ثالث بیمه ایران در سال 1401 برای خودروهای بارکش با ظرفیت حمل بار کمتر از یک تن

جدول حق بیمه شخص ثالث خودروهای بارکش با ظرفیت کمتر از یک تن در سال 1401


جدول حق بیمه شخص ثالث بیمه ایران در سال 1401 برای خودروهای بارکش با ظرفیت حمل بار بین یک تا سه تن

جدول حق بیمه شخص ثالث بیمه ایران در سال 1401 برای خودروهای بارکش با ظرفیت حمل بار بین یک تا سه تن 


جدول حق بیمه شخص ثالث بیمه ایران در سال 1401 برای خودروهای بارکش با ظرفیت حمل بار بین سه تا پنج تن

جدول حق بیمه شخص ثالث بیمه ایران در سال 1401 برای خودروهای بارکش با ظرفیت حمل بار بین سه تا پنج تن


جدول حق بیمه شخص ثالث موتورسیکلت بیمه ایران در سال 1401

جدول حق بیمه بیمه شخص ثالث موتور سیکلت بیمه ایران 1401 


 


چاپ