حق بیمه شخص ثالث بیمه ایران

جدول حق بیمه شخص ثالث گروه پراید سال 99
جدول حق بیمه شخص ثالث گروه پراید سال 1399

 

جدول حق بیمه شخص ثالث گروه خودروهای چهار سیلندر در سال 1399
جدول حق بیمه شخص ثالث گروه خودروهای چهار سیلندر در سال 1399

   

جدول حق بیمه شخص ثالث خودروهای شش سیلندر سال 1399
جدول حق بیمه شخص ثالث خودروهای شش سیلندر سال 1399

 

جدول حق بیمه شخص ثالث وانت بار ها با ظرفیت حداکثر یک تن
جدول حق بیمه شخص ثالث وانت بار ها با ظرفیت حداکثر یک تن 1399

 

جدول حق بیمه شخص ثالث وانت بار ها با ظرفیت حداکثر سه تن 1399
جدول حق بیمه شخص ثالث وانت بار ها با ظرفیت حداکثر سه تن 1399

 

جدول حق بیمه شخص ثالث موتور سال 1399 سیکلت
جدول حق بیمه شخص ثالث موتورسیکلت سال 1399 

 

 


چاپ