بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی

 

بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی
بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی بیمه


موضوع بیمه نامه :

عبارت است از بیمه مسؤولیت بیمه گذار و کارکنان وی در قبال بیمه گذاران و بیمه شدگان و بیمه گران و يا صاحبان حقوق آنان در رابطه با بیمه هايی که بیمه گزار اين بیمه نامه بعنوان دلال رسمی بیمه در آن دخالت داشته، اعم از اينکه بیمه نامه صادر شده يا نشده باشد تا میزانی که در اين بیمه نامه پیش بینی شده است.
چاپ