بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران

  

بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران

موضوع بیمه مسئولیت سردفتران :

عبارت است از بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در قبال مشتریان ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه اشتباه و اهمال بیمه گذار در انجام عملیات ثبت اسناد رسمی خسارت مالی به مشتریان وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم بر اساس رای مراجع قضایی ، نسبت به جبران خسارت تا سقف تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه اقدام می نماید .


حادثه موضوع بیمه :

رویدادی است که به مناسبت موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه نامه اتفاق افتد و منجر به خسارت مالی به مشتریان گردد و بیمه گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت خسارت ناشی از آن شناخته شود .


دوره کشف :

مدت زمان پس از اتمام دوره اعتبار بیمه نامه که به بیمه گذار اجازه داده می شود خسارت واقع شده را همانند زمان اعتبار بیمه نامه به بیمه گر اعلام نماید ، بدین معنی که چنانچه خطای غیر عمد در دوره اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد و در دوره کشف مشخص گردد ، بیمه گر متعهد رسیدگی به خسارت خواهد بود .


استثنائات بیمه مسئولیت سردفتران :

خسارت هاي معلول عوامل ذيل زير ولو اينكه بيمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بيمه گر خارج است:

1-1- خسارات ناشي از جنگ انقلاب، شورش، اعتصاب، عمليات تروريستي و اقدامات براندازي عليه حكومت.

2-1- خسارات ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار، كاركنان و نمايندگان وي.

3-1- خسارات ناشي از تخلف از قوانين و نظامات دولتي و محكوميت جزايي و جرايم مربوطه و محكوميت نقدي به نفع دولت و همچنين مجازات هاي قابل خريد بيمه گذار

4-1- خسارت جاني و مالي وارده به مشتريان در محدوده مكاني بيمه گذار

5-1- خسارت ناشي از مسئوليت هر شخص ديگري به غير از بيمه گذار

6-1- خسارات و زيانهاي مالي يا از دست دادن درآمد بيمه گذار و زيانديدگان ناشي از وقوع حادثه و وقفه در كار

7-1- كليه حوادثي كه طبق نظر مراجع ذيصلاح  بيمه گذار مسئول آن شناخته نمي شود.

8-1- كليه هزينه هاي مربوط به دادرسي، كارشناسي، تاخير تاديه، حق الوكاله و هرگونه هزينه در رابطه به دعاوي مطروحه

9-1- هرگونه خسارت كشف شده يا نشده، قبل از شروع اعتبار بيمه نامه.

 

 وظایف بیمه گذار :

 1-1- بيمه گذار موظف به تكميل فرم پيشنهاد يا ارائه درخواست كتبي جهت صدور بيمه نامه مي باشد.

2-1- بيمه گذار موظف به پرداخت حق بيمه متعلقه طبق شرايطه مورد توافق طرفين در زمان صدور بيمه نامه بوده و اجراي تعهدات بيمه گر منوط به پرداخت حق بيمه به ترتيبي است  كه در بيمه نامه پيش بيني شده است. لذا در صورتي كه بيمه گذار هر يك از اقساط موعد رسيده را به هر دليل پرداخت نكند، بيمه گر مي تواند بيمه نامه را با رعايت ماده 9 فسخ نمايد و چنانچه بيمه گر بيمه نامه را فسخ نكرده باشد در صورت هر گونه ادعا يا حادثه ميزان آن نسبت به حق بيمه پرداخت شده به حق بيمه اي كه تا زمان وقوع ادعا يا حادثه بايد پرداخت مي شده ، بررسي و تسويه خواهد شد.

3-1- بيمه گذار موظف است از تاريخ اطلاع خود از وقوع هر نوع ادعا و يا مطالبه مشتريان عليه خود كه به اين بيمه نامه مربوط مي شود اقدامات زير را انجام دهد:

 1-3-1- حداكثر ظرف پنج روز كاري به يكي از شعب بيمه گر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و يا ادعاي مطورحه را اعلام نمايد و يا مراتب را ظرف مدت مذكور از طريق پست سفارشي، (رسيد پست سفارشي را نزد خود نگه دارد) به اطلاع بيمه گر برساند.

2-3-1- خواسته يا موضوع دعوا، نام و نشاني خواهان و يا اقامه كننده دعوا و عنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت و يا اقامه دعوا شده است. مشخصات زيانديده نام و نشاني شهود احتمالي مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات مشخصات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه بر آن اطلاعاتي دارد و همچنين هر نوع اسناد و مداركي را كه در اين باره در اختيار دارد به بيمه گر تسليم و بيمه گر را در تحقيقات و رسيدگي و دفاع كمك نمايد.

4-1-بيمه گذار موظف است براي انجام امور كارشناسي همكاري لازم را با بيمه گر به عمل آورد.

5-1- بيمه گذار موظف است حسب مورد، كليه اصول حرفه اي مرتبط با حوزه فعاليت خود را در زمان اجراي وظايف قانوني خود رعايت نمايد.

6-1- بيمه گذار موظف است هر گاه در طول مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و وضعيت كار موضوع بيمه بوجود آيد كه موجب تشديد خطر شود و يا تغييري در وظايف قانوني خود بوجود آيد ولو آنكه منجر به تشديد خطر نشود، بلافاصله موضوع را به اطلاع بيمه گر برساند. اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسما به بيمه گر اعلام كند  و در صورتي كه تشديد خطر قبل از وقوع خشارت باشد، بيمه گر مي تواند حق بيمه اضافي را متناسب با خطر براي مدت باقيمانده مطالبه نمايد.

7-1- بيمه گذار مكلف است با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر همه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار وي قرار دهد. و اگر در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر به عمد از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا به عمد برخلاف  واقع اظهاري بنمايد، بيمه نامه باطل خواهد بود . ولو آنكه آن مطلب هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد كه در اين رابطه علاوه بر استرداد وجوه پرداختي يمه گذار به وي، بيمه گر مي تواند اقساط حق بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است را نيز از بيمه گذار مطالبه نمايد.

8-1- قبول هرگونه مسئوليت و سازش در مورد خسارات ايجاد شده از طرف بيمه گذار بدون موافقت كتبي بيمه گر، تعهدي براي بيمه گر ايجاد نمي كند مگر اين كه عمل او موجب جلوگيري از تشديد خطر و به مصلحت بيمه گر باشد، در غير اينصورت بيمه گر مي تواند از پرداخت خسارت خودداري نموده و يا خسارات پرداختي را از بيمه گذار مطالبه نمايد.

9-1- بيمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضايي مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را اعم از اينكه از طرف مدعي خسارت يا دستگاه قضايي دريافت نموده باشد، بلافاصله و حداكثر ظرف مدت دو روز كاري براي بيمه گر ارسال نمايد در صورت تاخير مسئول جبران ضرر و زيان هايي كه از اين طريق به بيمه گر وارد مي شود خواهد بود.

10-1- بيمه نامه بر مبناي اظهارات كتبي بيمه گذار مندرج در فرم پيشنهاد توسط بيمه گر صادر شده و هرگونه تغييرات آن در طي الحاقي خواهد بود و چنانچه مفاد اوراق الحاقي مورد موافقت بيمه گذار نباشد بيمه گذار موظف است حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ صدور بيمه نامه يا الحاقي مراتب تغيير يا اصلاح آن را كتباً از بيمه گر خواستار گردد. در غير اينصورت مفاد آن ها مورد تاييد وي تلقي شده و جزء لاينفك بيمه نامه خواهد بود.

توصیه میشود سردفتران عزیز علاوه بر بیمه نامه فوق برای اینکه در رابطه با حوادث احتمالی پرسنل تحت امر خود در حاشیه امنیت کامل قرار بگیرند بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان را نیز تهیه نمایند.

 


جهت خرید بیمه نامه لطفا فرم پیشنهاد را دانلود و پس از تکمیل به یکی از روشهای زیر برای ما ارسال کنید تا فرم اعلام حق بیمه و متعاقب آن صدور بیمه نامه صورت پذیرد .

راه های تماس :
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن :  09193085301
تلگرام : https://telegram.me/bimehsara

 

Attachments:
Download this file (Notary_Liability_Conditions.pdf)شرایط عمومی بیمه مسئولیت سردفتران[شرایط عمومی بیمه مسئولیت سردفتران]552 kB
Download this file (sardaftar.pdf)فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران[فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران]388 kB

منوی سایت