بیمه مسئولیت مدیر ساختمان :
تعهدات بیمه نامه -ریال