راهزنی یا دزدی دریایی در بیمه های باربری

راهزنی یا دزدی دریایی در بیمه های باربری

 

منظور از راهزنی یا دزدی دریایی (piracy ) به عنوان یکی از پوشش های موجود در کلوز A  بیمه باربری حمله دسته جمعی و معمولا مسلحانه افرادی است که تابع دولت و یا تحت پرچم کشوری نبوده و از خارج به کشتی حمله میکنند و قصد آنها نیز تحصیل مال است . چنانچه این عمل بوسیله ملوانان و خدمه کشتی صورت گیرد و افراد کشتی مبادرت به ربودن کشتی و یا سرقت کالاها و محمولات کشتی کنند حادثه عنوان غارت یا دزدی دریایی نخواهد داشت و چنین عملی باراتری نامیده میشود که البته باراتری نیز به عنوان یک پوشش در کلوز A بیمه های حمل و نقل تحت پوشش  است . نکته حائز اهمیت دیگر در این خصوص تفاوت بین دزدی و شورش است ، در شورش معمولا انگیزه ها سیاسی و یا اجتماعی است در حالی که غارت و دزدی صرفا به خاطر تحصیل و بدست آوردن مال انجام میشود .

منوی سایت