زیان همگانی در بیمه باربری چیست ؟

زیان همگانی در بیمه باربری
زیان همگانی در بیمه باربری

زیان همگانی یا General Average یکی از پوشش های مهم بیمه باربری است که به عنوان یکی از قوانین کهن دریانوردی ریشه در تعاون و همکاری انسان ها دارد . زیان یا خسارت همگانی راهکاری است برای توزیع یک زیان یا خسارت میان گروه جهت برقراری عدالت . وقتی کشتی در میان امواج سهمگین دریا گرفتار میشود و هر لحظه بیم آن میرود که تمام کشتی همراه با کالاها و سرنشینان و کارکنان آن به قعر دریا بروند ، ناخدای کشتی بر اساس اختیارات قانونی که دارد در آن لحظه تصمیم میگیرد بخشی از کالاها و یا تجهیزات را برای نجات کشتی به داخل دریا بیندازد . برای ناخدا در زمانی که این تصمیم را میگیرد نوع کالا و مالک آن هیچ اهمیتی ندارد و هدف ایشان صرفا نجات کشتی و سرنشینان آن میباشد . در صورتی که کشتی نجات پیدا کند و به سلامت به مقصد برسد همه افراد ذینفع در کشتی از جمله صاحبان کالاها و مالک کشتی در زیان ناشی از به دریا ریختن کالاها توسط ناخدای کشتی سهیم خواهند بود و هر یک به نسبت سرمایه ای که روی کشتی داشته اند میبایست در جبران خسارت مشارکت کنند .به عبارت دیگر جبران آنچه به نفع همگان قربانی شده بر عهده همگان است .قاعده A از مقررات یورک آنتورپ زیان همگانی را به شکل زیر تعریف میکند : زیان همگانی فقط و فقط هنگامی تحقق می یابد که تفدیه یا هزینه های غیر معمول ، تعمداً صورت گرفته و منطقاً برای حفظ ایمنی همگانی و با هدف اجتناب از خطری که اموال مشترک در یک مخاطره ی دریایی را تهدید میکند به انجام رسیده یا تحمیل شده باشد . زیان همگانی به عنوان یک پوشش مشترک در تمام کلوزهای A,B,C بیمه باربری وجود دارد .

 

منوی سایت